IBM OLE DB Provider for DB2 connection strings

IBM DB2

TCP/IP

Provider=IBMDADB2;Database=myDataBase;Hostname=myServerAddress;Protocol=TCPIP;Port=50000;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;