UTF 16 using Finisar.SQLite .NET Provider

Connection string

This Finisar.SQLite ADO.NET Data Provider connection string can be used for connections to SQLite.

Data Source=c:\mydb.db;Version=3;UTF16Encoding=True;