Standard using NetezzaSQL

Connection string

This NetezzaSQL ODBC Driver connection string can be used for connections to Netezza DBMS.

Driver={NetezzaSQL};servername=myServerAddress;port=myPortNumber;
database
=myDataBase;
username=myUsername;password=myPassword;